بازوی کاربردی آفتابه

احتمالا با بازی آفتابه آشنا هستید.
این بازو ، بازی آفتابه را در بله و تلگرام شبیه سازی میکند.
لینک بازوی آفتابه در گیت هاب :گیت هاب

لینک بازوی بازی آفتابه در بله : بازوی آفتابه