معرفی کتابخانه های ساخت بازو(سوئیفت)

لینک کتابخانه ساخت بازو در سوئیفت: لینک گیت هاب

با استفاده از این SDK می‌توانید به راحتی در بله و تلگرام بازوهای خودتان را گسترش دهید.
همچنین در این پروژه میتوانید مثال های متفاوت و کاربردی را مشاهده کنید.