بازوی سنگ کاغذ قیچی

بازوی سنگ کاغذ قیچی یک نمونه بازوی ساده ولی کاربردی

نمونه کد بازوی سنگ کاغذ قیچی