بازوی حاضر جواب :)

بازویی که کد آن را در لینک زیر مشاهده میکنید هر پیامی که بگیرد مانند همان را جواب میدهد. میتوانید امتحان کنید

 

لینک کد بازوی حاضر جواب