آموزش نحوه ارسال داکرهای بات

برای ارزیابی نهایی و کسب امتیاز بیشتر در مسابقه می بایست که بات خود را به صورت داکری ساخته و در artifactory اعلام شده ارسال نمایید.
برای این کار لازم است که از طریق زیر عمل نمایید.

ابتدای ترمینال خود را باز کنید و با استفاده از دستورات زیر در artifactory لاگین نمایید.

docker login docker.bale.ai
Username:‎ hackathon
Password:‎ hackathon@bale
 

سپس می توانید از طریق دستورات زیر pull یا تگ زده و نسخه داکر خود را push نمایید. (مثال)

docker pull docker.bale.ai/hackathon/hackathon-php-sdk:‎1.‎0.‎0
docker tag docker.bale.ai/hackathon/hackathon-php-sdk:‎1.‎0.‎0 docker.bale.ai/hackathon‎/<TEAM_NAME>:TAG_NUMBER
docker push docker.bale.ai/hackathon‎/<TEAM_NAME>:TAG_NUMBER