چرا نمیتوانم update ها را دریافت کنم

برای دریافت پاسخ از طریق متد getupdate در ابتدای شروع بازو متد deleteWebHook را فراخوانی کنید