آیا حتما باید با زبان برنامه نویسی خاصی کد بزنیم؟

خیر شما میتوانید با هر زبانی که مایلید کد بزنید