شروع سریع

ساخت اولین بازو:

Video file

۱− در اولین مرحله باید با بازوی پدر به نشانی @botfather در بله گفتوگو کنید و بازوی خودتان را بسازید( برای آموزش بیشتر میتوانید فیلم کوتاه بالا را برای ساخت بازو در بازوی پدر ببینید)
۲−   در این قسمت باید یک زبان برنامه نویسی به دلخواه خودتان انتخاب کنید. ما پایتون را انتخاب میکنیم
۳- و اگر شما هم مثل ما پایتون را انتخاب کنید میتوانید کد زیر را امتحان و یا این کد را از این لینک  دریافت کنید. همانطور که ملاحظه میکنید این کد هم در تلگرام و هم در بله قابل اجرا است.   
 
#!/usr/bin/env python
# -*- coding:‎ utf-8 -*-
""‎"Simple Bot to reply messages.‎
This is built on the API wrapper, see echobot2.py to see the same example built
on the telegram.ext bot framework.‎
This program is dedicated to the public domain under the CC0 license.‎
""‎"
import logging
from time import sleep

import telegram
from telegram.error import NetworkError, Unauthorized

update_id = None


def main()‎:‎
  ""‎"Run the bot.‎"""
  global update_id
  # Telegram Bot Authorization Token
  bot = telegram.Bot(token='TOKEN',
            base_url="https:‎//tapi.bale.ai/")

  # get the first pending update_id, this is so we can skip over it in case
  # we get an "Unauthorized" exception.‎
  try:‎
    bot.delete_webhook()‎
    update_id = bot.get_updates()‎[0]‎.update_id
  except IndexError:‎
    update_id = None

  # Enable logging
  logging.basicConfig(format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s',
            level=logging.DEBUG)

  while True:‎
    try:‎
      echo(bot)
      sleep(2)‎
    except NetworkError:‎
      sleep(1)‎
    except Unauthorized:‎
      # The user has removed or blocked the bot.‎
      update_id += 1


def echo(bot):‎
  ""‎"Echo the message the user sent.‎"""
  global update_id
  # Request updates after the last update_id
  for update in bot.get_updates(offset=update_id, timeout=10):‎
    update_id = update.update_id + 1

    if update.message:‎ # your bot can receive updates without messages
      # Reply to the message
      update.message.reply_text(update.message.text)


if __name__ == '__main__':‎
  main()‎
 
۴ - و در آخر کافیست که توکنی که در مرحله ۱ از @botfather دریافت کردید در خط زیر قرار دهید و سپس کد خودتان را با دستور زیر اجرا کنید

۵- وارد برنامه بله شوید و نام کاربری بازوی خودتان را جستوجو کنید و برروی دکمه شروع کلیک کنید. نمونه مثالی که ما انتخاب کردیم بازویی است که هر پیامی که بگیرد مانند همان جواب میدهد. میتوانید امتحان کنید.